IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Butun Moderatorlara muraciet
VIDOK
сообщение 12.5.2008, 13:57
Сообщение #1


Знаток
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 3.7.2005
Из: BAKU - Ростов на дону
Пользователь №: 5121) 3
2) 7
3) mms
4) mkn
5) miq
6) QEDDAR
7) REKERT
yadimda qalan bunlardi)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (25 - 38)
Пиковая-Дама
сообщение 13.9.2009, 11:30
Сообщение #26


Знаток
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 440
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3 947Может...но частично лето тут играет свою роль...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MamedGunesli
сообщение 14.9.2009, 8:48
Сообщение #27


veteran BakuLove
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 625
Регистрация: 31.5.2004
Пользователь №: 51Цитата(ГНЕВ @ 11.9.2009, 4:09) *
MamedGunesli,
Бу ганун чохдан вар.
Чат елден гедир? Онда буйур сен йаз теклифуву горек неже еле гайтармаг олар.
Дузду еввелки кими деил, чалышырыг гайтараг.


Меним теклифим сени гане етмез гагаш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MamedGunesli
сообщение 14.9.2009, 9:02
Сообщение #28


veteran BakuLove
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 625
Регистрация: 31.5.2004
Пользователь №: 51Вахт вар иди озун мене дейирдин ки,Вугарын чатында 10 модер онлайн олурдуса,20 гыз ники чатда олурду.Ачыгламасыны билирсен,йени незерде тутурам.Амма фактики олараг индики модер приватда,или бир балача сохбет етди и все.Сонра исе ЕХИТ.Или гозлейир ки,момент олсун,блок етсун.Бунун иле хечне елде етмек олмаз.Догурдан еввеллер бу чатын рейтинги чатзмеде чох боюк иди..Амма инди бу хечде беле дейил.Бу исе догурдан ачыначаглы халды.Ким гелир 1-2 ай отурур сонра гачыр ве яхуд гачырдырлар.Ади мисал:Еввел чатда бези инсанлар мараг ярадырдылар,сонрам исе мелум олмаян себеблере горе хемин инсанлары узаглашдырдылар,ве хемин адамлар мечбур олуб,МСН,аська,Агент,яхо или башга бир чатда сохбетлерини давам етсинлер.1-2 сохбетчил инсанын чатдан гетмеси,20 неферин чатдан гетмеси демекдир.

Мен меселен гелирем горум ЧЕРНОКНИЖНИК,ЗЛОБНЫЙКоренной Бакинец,--BEKO-- ве с. Адамлар йохдурса,орада максимум 2-3 дег галыб чыхарам..Хемин кохне ушаглар гайытса,инан мене дузелер..Бура меним учун чох езиздир,Она горе бураны нече лазымдыр F5 етмелисен ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЧЕРНОКНИЖНИК
сообщение 14.9.2009, 10:10
Сообщение #29


Развитый
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 6.3.2006
Из: Швеция
Пользователь №: 1 057Салам Анар.Догурданда буна еминем ки,сен чатда олмурсан..Олдугун муддет ерзиндеде бесприделлийи горе билмирсен.О гунлери бир модератор чатда посетители себебсиз йере блок едир..Мамедде менде елбетки уреимиз йанмаса чата ве сенин бу чат учун нече ил чекдийин Езиййете хеч о модератора хечнеиде баша салмаздыг.Озлерине Падло билирлер хершейи.Незерде оглан Модераторларыны тутурам.ДИмели приватда модератор бир гызла собет едир:гыза деир ки сен фланкессен?хансы ки,мен сени флан чатда гормушем.Гыз исе приватда буна чаваб вермир.Она горе блок душур?мен например чох чатларда олурам ве чох бизим чатларын сакинлери иле растлашырам бу ади биршейди.Инсан Азадды харда истийир ордада отурур.Инди о гызын ичазеси йох иди ки башка чатдан сонра бизим чата гириб отурсун?Модератор деир мен она 3 дефе суал вердим о исе чаваб вермеди мене..Она гореде блок еледим:)Сонра ону созун есл менасында чата бурахмады..блокун вахты гутарыр гыз тезден гелир ве йенеде блок.Мамедле разыйам чата гиренде детский сад горенде адам отура билмир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЧЕРНОКНИЖНИК
сообщение 14.9.2009, 10:14
Сообщение #30


Развитый
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 6.3.2006
Из: Швеция
Пользователь №: 1 057Форума язмаг фикрим йох иди:)ама дунен соз деирдим она созунун башындада,ахырындада деир ки шикайетин вар форума яз.Мене еле гелир ки олар блок еденден сонра орда йазылан созу мене деир.Sebebsiz ve ya sehven blok olunmusuzsa Foruma yazin)Чох адам беле себебсиз блок олунуб ама тесуф ки олар гейдиййат еде билмирлер форумда.Шикайетлерине чатда баханда олмур..чунки бутун модераторлар бир бирлерине поддержка дуруб.Не правда олса беле.Мен сефен блок олунан ве бурда озлерини гейдиййат еде билмийенлерин адындан йазырам.Ве хаиш едирем Джидди тедбир горулсун.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЗЛОБНЫЙ
сообщение 19.9.2009, 15:33
Сообщение #31


Развивающийся
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 1 178Салам алеккум)Билмирем Недже Башлайым..Амма чалышачам бу темеда дузгунлуйе фитва верим нече вахды форумда чатда олмасамда..Бир гун чата уреклеки горум чатда не вар не йох ушагларла бир аз данышым гулум Всем привет вериб,сонра башлайырам сопете горурем таныш ушаглар азды бир аз гызлара меил едирем хемишеки кими))) салам вермейиме пешман олурам горурем бу ан бир модератор языркы меним гызымды ишин олмасын дегирем нейниремки бегем дейир язма о гыза дейирем нийе дейир меним гызымды менде еле билирем бу екиб атасыды)) амма сорушанда дейирки йох тек менле данышыр бир де язырам пред верир сонра бахырамкы модераторду дейирем бизде олмушуг амма беле гелет елемемишик..Дейирлерки о о вахт иди..Дейиремки ферги вар дейирлерки узатма менде созуму демиремки никим блок олуначаг исдер исдемез адама пис тесир едирки нече вахды гануна риает еден адам блок олунсун..адамын ганы гаралыр выходу басыр гедир Хеля мен правиланы аздан чохдан билирем 10-15 деге отурмага ховселем чатыр гарагун тезелер нейнесин? Менче хечне елейе билмирлер меним кими бу чатдан чыхыб башга чата гирирлер..Бурда адамлар азалыр амма исе башга чатда чохалыр она гореде бизим бу меналы бакулову бир ики модератырлыгына гувенен шехслер пис чыхмасын гара гуне гойур сонрада дейир адам йохду..Хеля мен постител идим аздан чохдан адам йыгырдым чата амма индикилер гачырдыр буна гореде чатымызда бирлик олмур дейе адамда олмур..Беле шейлер незарет алтында олса мендже чат йене хеминки кими олмасада она бензер ола билер..Не исе бу гедер беле шейлер горенде соз гуртармыр амма чалышыб гуртармалыйыгкы дастан олмасын...Хелелик..Элвинле Мамедин созуне гиймет верирем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МяТа
сообщение 20.9.2009, 1:01
Сообщение #32


КоЛюЧкА
********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 802
Регистрация: 13.2.2009
Из: с планета Земля
Пользователь №: 4 951УВАЖАЕМЫЙ АДМИН!
ГНЕВ - надеюсь...справедлив он?!
колличесто чатланов...резко снизилось...РЕЗУЛЬТАТ БЛОКОВ - НЕ СПРАВЕДЛИВЫХ,НАРУШАЯ ВСЕ ПРАВИЛА!!!
ВОТ ВЫ МЕНЯ ОБВИНИЛИ,ЧТО Я ТИПО СКАНДАЛЬНА...ПОЭТОМУ ЧАСТО ПИШУ ЖАЛОБЫ НА ФОРУМ...не так это,просто не буду молчать я!!!
если творится беспредел ... зачем создавать правила...если их нарушают с такой лёгкостью?!?!?!?!
.........................................
P.S. блоки по просьбе друзей на двое суток..это норма?!
Я люблю этот чат...но.........................любовь слепа..полюбишь и ...баку лов..это не тот случай!
прошу чтоб правила действовали,а не витали в воздухе!!!


(IMG:http://i007.radikal.ru/0909/5d/067a8f076303.jpg)

.......................................
или вы тоже...придерживаетесь такого мнения?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PLAY_BOY
сообщение 27.9.2009, 20:41
Сообщение #33


Развитый
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 7.3.2009
Из: merdakan q,esenin 103
Пользователь №: 4 971Hormetli Admin menim daha bir nikim var odaki КареннойМердаканеч dir....Bununlada catlanlar meni taniyirlar...diqqetinize gore minnetdaram
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пиковая-Дама
сообщение 2.11.2009, 16:24
Сообщение #34


Знаток
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 440
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 3 947Анар тоесть дубль ники кроме модеров и админа не блокать?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
606
сообщение 2.11.2009, 16:50
Сообщение #35


Развитый
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 158
Регистрация: 15.6.2008
Из: Баку
Пользователь №: 3 864Салам Анар , деирем ки беле бир тема ачаг --- Модерлер блок елемекле араныз нетерди --- мен модер олсайдым язардым ки бяс модерканы не учун алырыг теки молейши кимсе несе елесин 30 дейге блок едек ки бакулову сайтыны ачмасынлар гетсинлер башга йерлере хеле 99% билмирем бу инсанларын хансынын оз сайты вар ве кимлери ора теклиф едирлер беле шейлере билирсен ки чох раст гелирик не билим аталар месели чеким темамы баглыйм гызым сене деирем гелним сен ешит (IMG:http://bakulove.com/forum/style_emoticons/default/ii.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azeri
сообщение 3.12.2009, 15:47
Сообщение #36


Развитый
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 271
Регистрация: 27.8.2006
Из: Azərbaycan--CANım Mənim
Пользователь №: 2 058MƏNİM DİGƏR NİKLƏRİM:

1.CONTROLLER
2.Янтарь

MƏN DƏ ÜZƏRİMƏ DÜŞƏNİ EDƏCƏYƏM...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarQana
сообщение 5.12.2009, 12:32
Сообщение #37


ЦвеТок в ПусТыне
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 499
Регистрация: 17.9.2008
Из: Baku
Пользователь №: 4 017MedeYa
_-_
ya pod etimi nikami siju
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azeri
сообщение 14.12.2009, 19:35
Сообщение #38


Развитый
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 271
Регистрация: 27.8.2006
Из: Azərbaycan--CANım Mənim
Пользователь №: 2 058Цитата(Neon @ 3.12.2009, 17:47) *
MƏNİM DİGƏR NİKLƏRİM:

1.CONTROLLER
2.1194
3.7339
4.ЗОВ

MƏN DƏ ÜZƏRİMƏ DÜŞƏNİ EDƏCƏYƏM...


Сообщение отредактировал Neon - 14.12.2009, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
606
сообщение 17.12.2009, 3:09
Сообщение #39


Развитый
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 158
Регистрация: 15.6.2008
Из: Баку
Пользователь №: 3 864Салам модераторлар , модераторлар бу гедже кимсе незир вериб ки хеч биривиз олмачайгсыз чатда ёхса айпи статусу марагсыз олуб (IMG:http://bakulove.com/forum/style_emoticons/default/ii.gif) Анар мен тез тез вахт едиб чата гирирем сен олмаянда несе везията бахырам ки меним кими бунлар дея билмез ки текче бакуловда отуруруг Аллах мене себр версин !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 10:27